EYÜBOĞLU GRUP TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Eyüboğlu Grup Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.
2. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel verileriniz, tarafınızca doldurulacak elektronik form aracılığıyla toplanmaktadır.
Aşağıdaki belirtilen kişisel verileriniz başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, kamuya açık alanlarda internet erişimi sağlayan toplu kullanım sağlayıcıların kullanıcıları tanımlayacak sistemleri kurma yükümlülüğü kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:
Kullanıcı Kimlik Bilgisi:
Ad-Soyad,
T.C. Kimlik Numarası
İletişim Bilgisi
Cep Telefonu
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi:
MAC bilgisi,
Erişim Kayıtları ve ilgili Log kayıtları
Aşağıdaki kişisel verileriniz ise tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek olup, açık rızanıza istinaden, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenecektir:
Kullanıcı İletişim Bilgisi:
E-posta,
3. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, bu verileri Şirket’e açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 5. ve gerekli olan hallerde 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir. Mevzuat uyarınca işlenmesi zorunlu olan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan hükümler başta olmak üzere
▪ Suçla mücadele edilmesi,
▪ Konusu suç oluşturan içeriklere erişimin engellenmesi,
▪ Ailenin ve çocukların korunması,
▪ Suçun önlenmesi ve suçluların tespiti,
▪ Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler alınması,
▪ Erişim engelleme ve filtreleme sistemlerinin etkinliğinin sağlanması,
▪ İşlem güvenliğinin sağlanması,
▪ Hukuki işlem güvenliğinin temini,
▪ Erişim kayıtlarının kaydedilmesi, işlenmesi süreçlerinin planlanması, yönetimi, denetimi ve icrası,
▪ Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, yönetimi, denetimi ve icrası,
▪ Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve korunması,
▪ Trafiğin yönetimi,
▪ İnternet hizmetinin sunumu, bağlantının sağlanması ve yönetimi,
▪ Şirket hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,
▪ Kötüye kullanım, amacı aşan kullanım, hukuka aykırı kullanım, usulsüzlük, dolandırıcılık tespitleri,
▪ Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
▪ Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için zorunlu olan durumlar,
▪ İnternet Hizmeti Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen koşulların uygulanması, denetlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması.
İsteğe bağlı kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir:
▪ Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
▪ Şirketin sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,
▪ Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
▪ Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
▪ Pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
▪ Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
▪ Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icrası,
▪ Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası,
▪ Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icrası,
▪ Kampanya ve/veya promosyon ve/veya tanıtım süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
▪ Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,
▪ Stratejik veya kurum hedefleri doğrultusunda projelerin planlanması ve/veya icrası,
▪ Şirket tarafından istatistiksel çalışmalar yapılması,
▪ Analitik analiz ve veri çalışmaları yapılması.
4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMA AMAÇLARI VE AKTARILACAĞI KİŞİLER
Toplanan kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; Şirket birimlerimizle, başta internet kullanım hizmetinin sunumu için altyapı sağlayan internet servis sağlayıcısı ve çözüm ortaklarıyla, hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu, cumhuriyet savcılıkları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve ilgili adli ve idari merciler başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, , Kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde işlenebilecektir.
5. İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ
Kişisel veri sahibi ilgili kişiler, Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıda sayılan haklara sahiptir:
▪ Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
▪ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
▪ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
▪ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
▪ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
▪ Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
▪ Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yol edilmesi halinde bu durumun kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
▪ İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
▪ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda belirtilen haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre kullanmak için info@eyubogluyurt.com ile iletişime geçebilir veya http://www.eyubogluyurt.com/iletisim.php adresinde yer alan “Başvuru Formu”nu doldurup;
▪ Karanfik Sokak No:37 Bakanlıklar adresine bizzat getirebilir,
▪ Belirtilen adrese, ıslak imzalı olarak noter kanalıyla gönderebilir,
▪ [ŞİRKET KEP] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.
Başvuruda ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu yer almalıdır.
Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz, kayıt ortamının maliyetini tarafınızdan talep edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması

Sohbet Başlat
1
Scan the code
Merhaba;
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?